Winkelwagen bekijken

Waarde: 0 €
Klantenservice +31 6 26702292

Algemene

Algemene voorwaarden van de Gmexpert-overeenkomst
§1 Toepassing op ondernemers en definities van termen
(1) Voor alle leveringen tussen ons en de consument gelden de volgende Algemene Voorwaarden in een versie die geldig is op het moment van het plaatsen van de bestelling. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet voor het grootste deel verband houden met zijn commerciële of individuele zakelijke activiteiten.
§2 Sluiting van de overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst
(1) Deze bepalingen met betrekking tot het sluiten van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online website gmexpert.nl en andere online verkoopplatformen.
(2) Indien een contract wordt gesloten, wordt het gesloten met Gmexpert Jacek Laski Emmericherstr. 248 D-47533 Kleve.
(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop of andere onlineverkoopplatformen vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is alleen een niet-bindende uitnodiging voor de consument om de goederen te bestellen. Bij de bestelling van de gewenste goederen doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.
(4) Na de ontvangst van een bestelling gelden de volgende regels in onze online winkel: De consument doet een bindend aanbod door de bestelprocedure in onze online winkel succesvol af te ronden.
De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:
1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door te klikken op de "Bestel" knop.
3) Controle van de details in de winkelmand
4) Bediening van de knop 'naar het kasregister'
5) Registratie in de online winkel na registratie en het invoeren van de gegevens van de klant
(e-mailadres en wachtwoord).
6) Heronderzoek of correctie van de ingevoerde gegevens.
7) Bindende orderplaatsing door op de knop 'bestel' of 'koop' te klikken. Door het indrukken van de 'terug'-knop in de internetbrowser, kan de consument zijn informatie controleren door terug te keren naar de vorige website waar hij de informatie heeft ingevoerd. De consument heeft de mogelijkheid om fouten te corrigeren of het bestelproces te annuleren door de internetbrowser te sluiten. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling direct bevestigen via een automatisch gegenereerde e-mail
(‘orderbevestiging’). Dit stelt ons in staat om uw aanbod te accepteren.
(5) Opslag van de besteltekst voor bestellingen via onze online winkel: Wij sturen u uw bestelgegevens en onze algemene voorwaarden elektronisch toe. Op de internetpagina www.gmexpert.nl kunt u op elk gewenst moment de algemene voorwaarden lezen. Omwille van veiligheidsredenen zijn de gegevens van uw bestelling niet langer online ter beschikking stellen.
§3 Ruilprogramma
(1) De aankoop van een versnellingsbak is een bestelling in het kader van het ruilprogramma, wat betekent dat de bestelde goederen naar u worden verzonden met de verplichting voor u om dezelfde gebruikte versnellingsbak terug te sturen. Er kan dus van worden uitgegaan dat de eigendomsrechten pas na teruggave van de te vervangen goederen worden overgedragen
(eigendomsvoorbehoud). In het kader van het ruilprogramma moeten versleten goederen binnen 7 dagen aan de verkoper ter beschikking worden gesteld voor afhaling. De terugzending van versleten goederen zal gratis gebeuren via een koeriersdienst die door de verkoper besteld wordt - UPS. Neem contact op met onze klantenservice om de retourzendinggegevens
(datum, plaats) te bepalen. Totdat u een gebruikt artikel retourneert, bent u alleen de eigenaar van het artikel en niet de rechtmatige eigenaar. Het eigendom van de goederen blijft voorbehouden aan de verkoper totdat de vervangende goederen worden geretourneerd. Het eigendomsvoorbehoud geldt niet voor goederen die niet in het kader van het ruilprogramma worden aangeboden. De verkoper behoudt zich het recht voor om het oude onderdeel gratis via UPS af te halen alleen op het adres waar de gekochte goederen werden geleverd. Anders is de klant verplicht om de vrachtbrief voor terugzending aan de bevoegde persoon of het bedrijf te overhandigen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden die kunnen voortvloeien uit de nalatigheid van deze verplichting.
(2) Onze verhuurde mortelbakken
(originele verpakking/plastic container) zijn uitsluitend bestemd voor onze goederen en dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Zij worden alleen gebruikt om gebruikte ruilgoederen naar ons op te sturen. De verzending in het kader van het ruilprogramma vindt plaats binnen 7 dagen. Een boete van 50eur zal in rekening worden gebracht voor het niet retourneren van de container.
(3) Indien de ruilgoederen niet binnen 7 dagen aan de verkoper worden geretourneerd, heeft de verkoper het recht om de koper een factuur uit te reikenen van 50%
(voor ondernemers) en van 30%
(voor particulieren) van de waarde van de verkochte goederen in het kader van de schadeclaims.+ 49 euro voor het niet teruggeven van de container.
(4) Een borg van € 39 kan worden aangerekend, die zal worden terugbetaald indien de klant de oude versnellingsbak binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de gereviseerde versnellingsbak terugstuurt.
§4 Prijzen, verzendkosten, betaling, betalingstermijnen
(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast moeten alle verzendkosten worden toegevoegd.
(2) De consument kan de goederen vooruit betalen met PayPal of onder rembours.
(3) Indien de consument besluit om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs direct na het sluiten van de overeenkomst te betalen.
§5 Levering
(1) Alle door ons aangeboden producten zijn klaar voor onmiddellijke verzending, tenzij anders vermeld in de productbeschrijving. De verzending vindt uiterlijk binnen 24 uur plaats. In geval van vooruitbetaling vindt de verzending plaats op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die de overschrijving in rekening brengt en aan alle andere betalingsmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.
(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen gaat niet over op de koper totdat de goederen aan de koper zijn overhandigd, met inbegrip van de aankoop van goederen van een verzendoptie.
(3) De klant is verplicht de staat van de goederen bij ontvangst te controleren. In geval van schade is de klant verplicht dit onmiddellijk aan de expediteur te melden. Het ontbreken van kennisgeving sluit de aansprakelijkheid van de verkoper uit voor schade veroorzaakt tijdens het vervoer of in verband met het vervoer.
§6 Eigendomsvoorbehoud Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de aankoopprijs.
§7 Herroepingsrecht van de consument:
Herroepingsrecht voor consumenten
De consument heeft een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waarbij de consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in de meeste gevallen noch commercieel noch zelfstandig zijn: Annulering Intrekking U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen van het contract af te zien. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop de gebruiker of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft overgenomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen bij Gmexpert Jacek Laski Emmericherstr. 248 D-47533 Kleve. E-Mail verkauf@gmexpert.de
(per brief of e-mail) door middel van een duidelijke verklaring van uw besluit om uw contract op te zeggen. U kunt ook gebruik maken van het bijgevoegde formulier. Gevolgen van de herroeping. In geval van opzegging van het contract zullen wij u uw geld terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten. De terugbetaling vindt onverwijld plaats, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping van het contract. In het geval van een terugbetaling van uw stortingen, zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als in de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen met u; in geen geval zullen u extra kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling. Wij kunnen weigeren uw betaling terug te betalen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat wij een bewijs van terugzending hebben ontvangen, afhankelijk van wat het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst. De termijn wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Einde van de herroepingsregels
§8 Herroepingsformulier Model herroepingsformulier
(Als u een contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug) Naar: Gmexpert Jacek Laski Emmericherstr. 248 D-47533 Kleve E-Mail verkauf@gmexpert.de Hierbij geef ik mijn voornemen te kennen om mijn contract voor de aankoop van de onderstaande goederen
(*) / de levering van de onderstaande diensten
(*) te herroepen .............................. Besteld op
(*) / ontvangen op
(*)................. Naam van de consument
(en) ................. Adres van de consument
(en) ................. Handtekening van de consument
(en)
(gebruikers) ...................... Datum ....................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
§9 Klachten
(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moeten uw vorderingen in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen van het kooprecht.
(2) Indien u een consument bent, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen voor gebruikte goederen - ongeacht de wettelijke bepalingen - één jaar. Deze beperking geldt niet voor schadeclaims die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit een schending van de contractuele verplichting, waarvan de uitvoering een goede vervulling van de opdracht mogelijk maakt en waarop de contractpartner kan vertrouwen
(hoofdverplichting), en voor aanspraken op andere schade die het gevolg is van moedwillige of grove nalatigheid van de gebruiker of zijn medewerkers.
(3) Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op klachten.
(4) Als u een ondernemer bent, gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen: - alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de fabrikant hebben betrekking op de door ons aangeboden goederen
(met uitzondering van reclame en publiciteit). De ondernemer is verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te controleren op de aard en het aantal van de afwijkingen en zichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Om aan deze termijn te voldoen, moeten de goederen binnen 7 dagen worden geretourneerd. Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken. In het geval van een schending van de inspectie- en bezwaarplicht is het claimen van gebreken uitgesloten. De verkoper heeft het recht om naar eigen goeddunken gebreken te herstellen door reparatie of vervanging. In geval van reparatie zijn wij niet verplicht extra kosten te dragen voor het verzenden van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van hun beoogde gebruik. In geval van dubbele vervanging van de goederen kan de koper naar eigen goeddunken een vermindering van de prijs van de goederen eisen of zich terugtrekken uit de koopovereenkomst. - De waarborgperiode is één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.
§10 Garantie
De omvang van de garantie is:
a. 12 maanden – motoren
(ondernemers en particulieren)
b. 12 maanden - versnellingsbakken
(ondernemers)
c. 18 maanden - versnellingsbakken
(particulieren)
d. 12 maanden – inlaatspruitstukken
(ondernemers)
e. 24 maanden - inlaatspruitstukken
(particulieren)
De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de goederen. De garantie is geldig voor de hierboven vermelde periode zonder beperkingen van de kilometerstand. Op de aankoop van consumptiegoederen zijn de algemene bepalingen van het burgerlijk wetboek en de verordeningen van de Europese Unie van toepassing. Versnellingsbakken - In geval van ongegronde klachten, d.w.z. indien het object van de overeenkomst naar behoren functioneert of indien het duidelijk is dat het door de klant is beschadigd, wordt het object van de overeenkomst teruggestuurd naar de klant en wordt de klant een servicefactuur voor de uitgevoerde expertise ten bedrage van 66 EUR en voor het transport ten bedrage van maximaal 132 EUR in rekening gebracht. In het geval van niet-standaard retourzendingen worden de transportkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op consumenten. Inlaatspruitstukken - In geval van ongegronde klachten, d.w.z. indien het object van de overeenkomst naar behoren functioneert of indien het duidelijk is dat het door de klant is beschadigd, wordt het object van de overeenkomst teruggestuurd naar de klant en wordt de klant een servicefactuur voor de uitgevoerde expertise ten bedrage van 11 EUR en voor het transport ten bedrage van maximaal 20 EUR in rekening gebracht. In het geval van niet-standaard retourzendingen worden de transportkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op consumenten.
§ 11 Informatie over de behandeling van goederen
a. Elke versnellingsbak moet zorgvuldig en professioneel worden gemonteerd, d.w.z. vul de olie met een slang tot de maximale hoeveelheid is bereikt.
b. Trek niet aan de versnellingskeuzeschakelaar;
c. Controleer of de kabels correct zijn geplaatst en vrij zijn van slijtage;
d. Start het voertuig niet als het op de lift zit en de wielen losjes hangen
e. De eerste keer dat u het voertuig start nadat u de transmissie hebt gemonteerd, moet deze eerst 10 minuten stationair draaien.
(WAARSCHUWING: Schakel op dit moment niet in de versnelling);
f. Alle andere werkzaamheden ter vervanging van de transmissie moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd;
§ 12 Beschadigingen tijdens de garantieperiode
(1) Indien er tijdens de garantieperiode/waarborgperiode schades/gebreken in onze goederen optreden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper per e-mail, fax of telefoon, voordat u iets gaat doen
(bijv. demontage/montage of andere reparatiewerkzaamheden).
(2) De transmissie moet compleet
(inclusief de geleegde transmissie olie in de daarvoor bestemde verpakking) bij de verkoper worden afgeleverd in een verpakking die beschermd is tegen beschadiging tijdens het transport. Een kopie van de factuur moet worden bijgevoegd.
(3) Alle klachten worden uitsluitend gecontroleerd door de serviceafdeling van de verkoper. Het kan niet worden uitgesloten dat in geval van geschillen een onafhankelijke deskundige zal worden aangesteld om de bestaande gebreken van de goederen te bevestigen of te betwisten. De kosten van het advies van de deskundige worden evenredig tussen verkoper en koper gedragen.
(4) Voor de versnellingsbakken verbindt de verkoper zich ertoe de forfaitaire montage- en demontagekosten te betalen: tot 300,-€ en de verzendingskosten tot 100,-€ en voor de collectoren de forfaitaire montage- en demontagekosten: tot 100,-€ en de verzendkosten tot 30,-€ indien blijkt dat de aan de klant geleverde goederen op het moment van overhandiging reeds gebrekkig waren.
(5) De te reclameren goederen
(versnellingsbakken, spruitstukken) moeten ter beschikking van de verkoper worden gesteld voor afhaling op de plaats van de klacht. De koper die recht heeft op de klacht is verplicht om de verkoper of een vertegenwoordiger van de UPS-koerierdienst die de goederen gratis ophaalt, toegang te verlenen tot de goederen om ze op te halen, te inspecteren of te onderzoeken. De grondslag van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van een opzettelijke weigering van toegang. Verkoper dient gedetailleerd op de hoogte te worden gesteld van gebreken en de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan. Vanwege de aard van de eigenschappen van het gekochte artikel, met name met betrekking tot de verkochte versnellingsbakken, die ter plaatse niet grondig kunnen worden geïnspecteerd, moet de klant de versnellingsbak op een veilige plaats achterlaten om ze door UPS koerier te laten ophalen. Neem contact met ons op om alle details van de ophaling te regelen
(datum, plaats).
(6) Binnen 14 werkdagen na levering van de goederen aan de verkoper zal een schriftelijk expertiserapport worden afgegeven. Het rapport wordt dan naar de klachtindiener gestuurd.
(7) Indien uit het rapport blijkt dat de versnellingsbak vrij is van gebreken, is de koper verplicht alle transportkosten te betalen.
(8) Indien op basis van het rapport wordt vastgesteld dat de versnellingsbak gebreken bevat, behoudt de koper zijn aanspraken zoals hierboven vermeld.
(9) De klant krijgt dan een storingsvrije bak
(- het verhelpen van gebreken) of een andere, soortgelijke bak in goede staat
(levering van het product zonder gebreken - vervanging). Deze diensten zijn ter keuze van de verkoper.
(10) Retourzending dient plaats te vinden binnen 7 werkdagen na de dag waarop de gebreken van de geleverde versnellingsbak door ons zijn bevestigd. In uitzonderlijke gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor deze termijn te verlengen tot 14 werkdagen.
(11) Indien op basis van een deskundigenrapport wordt vastgesteld dat de versnellingsbak om de volgende redenen is beschadigd, en met name door: Mechanische schade veroorzaakt door onjuiste behandeling; Niet-naleving van de instructies betreffende opslag, structurele veranderingen, onjuiste montage, onjuist gebruik of onjuist onderhoud, in tegenstelling tot de door ons verstrekte instructies; onjuiste montage, onjuist gebruik; onjuist onderhoud; schade veroorzaakt door slijtage; schade veroorzaakt door agressieve stoffen, bijv. scherpe reinigingsmiddelen; Onafhankelijke reconstructie of reparatie
(zelfhulp), in het bijzonder als de reconstructie of reparatie in strijd is met een erkende technische stand of Europese bepalingen of normen; in dergelijke gevallen zal de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld van de hoogte van de kosten van de reparatie van de bak, de transportkosten en andere daarmee samenhangende kosten
("na-garantieservice").
(12) Indien de koper schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de service na de garantie, dient de koper de gerepareerde transmissie of een vervangend model van hetzelfde type te ontvangen. Verzending vindt plaats binnen 7 werkdagen na de datum waarop de koper de extra kosten accepteert. In sommige gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor deze termijn te verlengen tot 14 werkdagen.
(14) De garantie dekt geen kosten in verband met het defect, zoals: niet-rijklare auto, tijdverlies, vakantieverlies, brandstofkosten, kosten van telefoongesprekken, zakenreizen, kosten van overnachting, andere transportmiddelen, schade aan persoonlijke eigendommen, commerciële compensatie, inkomstenderving, verlies van winst.
(15) Stickers/etiketten en andere verzegelingen op goederen mogen niet worden beschadigd. Dergelijke schade, die het onmogelijk maakt om de symbolen of de afdruk duidelijk te lezen, zal leiden tot het verlies van garantie.
(16) De garantie vervalt na het verstrijken van de garantietermijn of als gevolg van een definitieve rechterlijke beslissing. §13 Taal van de overeenkomst De bindende inhoud van het reglement is alleen geldig in het Nederlands. ******************************************************************************** §14 Klantenservice Onze klantenservice is beschikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur om uw vragen en klachten te beantwoorden. E-mail: verkauf@gmexpert.de §15 Bescherming van persoonsgegevens
(1) In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voert de Verkoper de verwerking van persoonsgegevens uit met het oog op de verkoop en levering van producten en diensten die in deze overeenkomst zijn gespecificeerd.
(2) Door het plaatsen van een bestelling stemt de Klant in met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan de databank van GM Expert voor verwerking met het oog op de uitvoering van het contract. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens en de toestemming voor de verwerking ervan zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling door de Verkoper. De Klant is verantwoordelijk voor het niet verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens.
(3) De medebeheerder van uw gegevens is Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak met zetel in 99- 220 Wartkowice, Chodów 8, Polen. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op een correcte afhandeling van bestellingen, levering, klachtenbehandeling, en in het bijzonder met het oog op een expertise van de goederen en hun reparatie onder garantie en waarborg. Contactgegevens: verkauf@gmexpert.de
(4) De gegevens worden beschermd door de wet op de bescherming van persoonsgegevens om te voorkomen dat derden er toegang toe krijgen. De persoonsgegevens van de Klant worden alleen verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze gegevens worden onder geen beding aan bedrijven of derden ter beschikking gesteld, onderaannemers voor levering en verkoop, alsmede autoriteiten die toegang hebben tot de persoonsgegevens waarop het betrekking zal hebben. Er is geen overdracht buiten de EU gepland. In het bestelproces worden geen geautomatiseerde besluiten of profilering toegepast.
(5) Iedere Gebruiker die zijn/haar gegevens op enigerlei wijze aan de Eigenaar ter beschikking heeft gesteld, krijgt van de Eigenaar toegang tot de gegevens en de uitoefening van andere rechten van de betrokkenen overeenkomstig de wettelijke bepalingen die ter zake gelden, waaronder het recht van de betrokkenen op:
het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
Het recht op informatie over hun persoonsgegevens;
het recht op controle van de verwerking, met inbegrip van het aanvullen, bijwerken, corrigeren en verwijderen;
het recht om bezwaar te maken tegen verwerking of om de verwerking te beperken;
het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechtsmiddelen aan te wenden om hun rechten te beschermen.
(6) Contact met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Indien u vragen hebt over gegevensbescherming of de uitoefening van uw recht op privacy, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: GMexpert, Emmerichestrasse 248, Kleve, 47533, Duitsland - verkauf@gmexpert.de
§ 16 Slotbepalingen
(1) Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.
(2) Op alle bepalingen in dit document is uitsluitend Duits recht van toepassing. Het toepasselijke recht van het land waar de koper woont, heeft geen invloed op de rechtskeuze.
(3) Indien u een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon bent of een rechtspersoon die speciaal publiekrechtelijk fonds heeft, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen ons en u.
De nieuwe formulering van het reglement is van toepassing vanaf 30 november 2021