Winkelwagen bekijken

Waarde: 0 €
Klantenservice +31 6 26702292

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig de RODO (van toepassing met ingang van 25 mei 2018)

§ 1 Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

 1. Deze mededeling inzake gegevensbescherming betreft de verwerking van gegevens door:
 2. Verantwoordelijk:
 3. GMexpert, Emmericher str. 248 - 47533 Kleve, Duitsland

§ 2. het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede het soort, het doel en het gebruik ervan

  Wij verzamelen de volgende informatie bij ontvangst van uw bestelling:
 • Titel, voornaam, achternaam,
 • adres e-mail,
 • Adres,
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  Deze gegevens worden verzameld
 • zodat wij u kunnen identificeren als onze klant;
 • de bestelling naar u sturen
 • met u te corresponderen;
 • voor facturatie;

De verwerking van uw gegevens geschiedt op uw verzoek en is vereist overeenkomstig artikel 6

Persoonsgegevens die door ons worden verzameld ten behoeve van de afhandeling van een bestelling worden tot het einde van de wettelijke bewaartermijn (10 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de bestelling is afgehandeld) bewaard en vervolgens gewist, tenzij wij daartoe verplicht zijn overeenkomstig artikel 6 sec. Art. 6 sec. 1 zin 1 brief RODO, u heeft uw toestemming gegeven.

§ 3. Bekendmaking van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

  In geval van verzending worden uw persoonsgegevens doorgegeven:
 • Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak z siedzibą w Łodzi NIP 6731716621, REGON 366856714

§ 4. Rechten van de betrokkenen

  U hebt rechten.:
 • overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de RODO, om de aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Daarom kunnen wij in de toekomst niet doorgaan met het verwerken van gegevens op basis van deze toestemming;
 • informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij verwerken in overeenstemming met artikel 15 van de RODO. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde opslagperiode, het bestaan van het recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien nodig, relevante informatie over hun gegevens;
 • overeenkomstig artikel 16 van de RODO, onmiddellijk te verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • overeenkomstig artikel , nodig is om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen;
 • op grond van artikel 18 RODO, verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben maar u ze wel nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of u op grond van artikel 21 RODO bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig artikel 20 van de RODO de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke worden verstrekt en
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de RODO. U kunt zich in het algemeen wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot ons kantoor.

§ 5. Recht van verzet

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 sec. 1 zin 1 lit. f RODO heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. voor wat voortvloeit uit uw specifieke situatie.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen, volstaat het een e-mail te sturen naar het volgende adres: verkauf@gmexpert.de